Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze Diensten.  Deelname aan behandelingen/activiteiten geschiedt op eigen risico.

Artikel 1. Definities

Masseur: degene die de massage verzorgt na het maken van een afspraak.

overeenkomst: de overeenkomst tussen de cliënten en Studentmassage met betrekking tot de massage.

Cliënt: Degene die op grond van een overeenkomst de massage ontvangt.

Studentmassage: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder 77955994.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen studentmassage en cliënten, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt.

De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de dienstverlener de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF)  opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn diensten dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;

Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website vinden.

Studentmasssage is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Verplichtingen dienstverlener

De dienstverlener houdt alleen bij duidelijke afspraken een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt;

De dienstverlener is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd;

De dienstverlener neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

 

Artikel 4. Verplichtingen cliënt

Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de dienst;

Cliënt dient zich te gedragen naar de algemene gedragsregels.

Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de dienstverlener na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de dienstovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als cliënt en Studentmassage;

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de Cliënt of namens de cliënt verleende diensten;

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht;

Betaling voor de diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Studentmassage vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Studentmassage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;

Studentmassage is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Studentmassage tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Studentmassage ten behoeve van de cliënt verrichte dienstverlening;

Studentmassage is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte dienstverlening;

Overigens is iedere aansprakelijkheid van Studentmassage voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Studentmassage te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;

Alle aanspraken van cliënten vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;

Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Studentmassage is betaald, met een maximum van € 5.00,00;

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Studentmassage tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Studentmassage ten behoeve van de cliënt verrichte dienstverlening.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Studentmassage geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 8. Archivering

De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;

Artikel 9. Privacy

Studentmassage houdt zich aan de verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;

Artikel 9a. Privacy reglement

Alleen gegevens die te maken hebben met de dienst worden opgeslagen;

Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;

de gegevens worden zodanig 5 jaar gearchiveerd. Indien u van mening bent dat studentmassage niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de mail of telefonisch kenbaar maken.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Artikel 11.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Cadeaubonnen, stempelkaarten, strippenkaarten en kortingen. Deze termen worden hieronder gezamenlijk vermeld als ‘ studentmassage acties’ .

  • De studentmassage acties zijn geldig gedurende de op de actie vermelde periode.
  • De studentmassage acties kunnen maar één keer worden gebruikt. Met uitzondering van de vriendenkorting.
  • De studentmassage acties kunnen niet in combinatie met elkaar worden gebruikt.; Zoals, volle stempelkaart(en) of kortingen.
  • De studentmassage acties kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
  • Alleen originele onbeschadigde studentmassage acties zijn geldig en dupliceren van de acties is verboden.
  • De studentmassage acties zijn geldig tot de daarop aangegeven vervaldatum, hierna vervalt de waarde van deze kaart/bon.

Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de studentmassage acties is studentmassage gerechtigd de studentmassage050 acties ongeldig te verklaren.

Aansprakelijkheid

Studentmassage050 aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, vernieling of diefstal van de studentmassage acties, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de studentmassage acties.

Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is studentmassage niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de studentmassage acties.

Het hieronder genoemde artikel is niet van toepassing voor de particuliere klant.

Artikel 12 Zakelijk

– Dienstverband:
een masseur is in staat tot zes massages per sessie te werken. Wanneer u per sessie meer dan zes massages wilt komt er een tweede masseur bij. Gezamenlijk kunnen zij tot maximaal twaalf massages per sessie volbrengen.

Studentmassage acht per sessie een minimale afname van twee massages.

– Privacy:
Voorafgaande aan de massage zullen wij vragen of het personeel op zijn of haar gemak is om de bovenkleding uit te trekken. Zo niet kunnen wij ook prima over de kleding heen masseren. In verband met privacy is het daarom aan te bevelen hiervoor een ruimte/kamer ter beschikking te stellen waar de massages kunnen plaatsvinden op het kantoor.

– corona:
I.v.m. de maatregelen vanuit het RIVM zullen wij werken met mondkapjes, desinfecteren wij de stoel na elke massage en wassen wij voor iedere massage onze handen. Waar mogelijk behouden wij ook graag de 1,5 meter afstand.

– Duur offerte:
Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.

Als een van de partijen de opdracht wenst te beëindigen, zal daartoe een opzegtermijn van een maand in acht worden genomen.

– Betaling:
Tenzij anders overeengekomen dient de werkgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan studentmassage te betalen.

– Aanpassing:
Bij een contract kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden.

De dienstverlening die studentmassage aan de werkgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten

-Annulering:
Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

– Geheimhouding:
Studentmassage zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 11 mei 2020 op de lopende dienstverlening en nieuwe dienstverlening die Studentmassage uitvoert en/of levert.